Skip to content Skip to footer

அபூஷஹ்மா மாலை

Author: செய்தக்காதிப் புலவர்

சீர்மேவியபதி மதீனந்தனிற் சிறக்கும் புகழ்கபி திருமா துலர், கார்மேவியகொடைக் காத்து மறுகத்தாபருள் பாலர்கருணை கெடும், பாச்மேவிய புகழ் அபூஷதஹமா கதையைப்ப கருவான் பிசதி மதியோ, மேவுலகெல்லாம் படைத்தாள்கிற வேக பெரியவர்.

Additional information

Language

Tamil

Genre

Jamal E-Book

Publisher

ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திர சாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

Categories: , Tag: Product ID: 20450

Description

‘வண்டினொலியார்க்கும் பொழில்றெந்த மறைவினிசையோக்கு மணித்தெருச்சூழ், தொண்டினகாவாழுஞ்ஸை துலெப்பைசு தனாவுல குள்ளோர் துதிக்கவரும், கண்டிலினிதான மறைப்பொருளேசர்களுணைவளர் பீருமுஹம்மதெலுங் கொண்டல பூஷஹமா கதீதைக்குல வுந்தமிழினாலுரைத்தாரே. ஆமி மூலகெல்லாம் புகழவகுமறிஞறி வெனுல்கடல் தனக்கு.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அபூஷஹ்மா மாலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *