Skip to content Skip to footer

திரு இலஞ்சி முருகன் உலா

Author : உ.வே .சாமிநாதையர்

கவிஞர்பெருமானாகிய கொங்குவேளிர் அமைத்திருக்கும் பகுதியும், சீவகன் உலாவருகையில் ஆசி கூறிய மாதரைக் கற்புடை மகளிரென்றும் மயங்கிய மாதரைக் கற்புடை மகளிரொழிந்தோரென்றும் நச்சினார்க் கினியர் விளக்கி எழுதியிருக்கும் உரையும் இவ்வரையறையைப் புலப்படுத்தி நிற்றல் இங்கே அறிதற்குரியது.

Accession No       : 31258

Language              : Tamil

Number of pages :  39

Publishing year     :  1956

Publisher                : தியாகராஸ் விலாச வெளிச்சம்

Additional information

Category: Tag: Product ID: 23011

Description

உலாப்பிரபந்தத்தில் ஏழுமகளிருடைய பருவங்களுக்கேற்ற செயல்களாகிய சிற்றிலிழைத்தல், சிறுசோறடுதல், கழங்கு பந்து அம்மானையாடுதல், கிளி பூவைமுதலியவற்றோடு குலவுதல்,யாழ் வாசித்தல், பொழிலாட்டு, புனல்விளையாட்டு, மலர்விழாவெடுத் தல், ஊசல் முதலியனவும் பாட்டுடைத்தலைவனது சிறப்புக்களும் தசாங்க முதலியனவுமாகியவற்றில் சில குறைந்தும் குறையாமலும் வரும்.பழைய திரு இலஞ்சி முருகனுலாவென்பது இலஞ்சியென்னும் தலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள முருகக்கடவுளைப் பாட்டுடைத்தலைவராகக் கொண்டு பாடப்பெற்றது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “திரு இலஞ்சி முருகன் உலா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *