Skip to content Skip to footer

அபூஷஹ்மாமாலை

Author     : செய்தக்காதிப் புலவர்கள்

கிரண மதியாரில் அழைத்தே வினார் கிரியினுடன் பேசுக்கீர்த்தியானோர், அருணமொருவேடன் வலைதனிலேயகப்பட்டதைப் பிணையாக்கிமீட்டோர், செருநீர்கள மீதிலொருபிடி மண்சிதரிப்படை வென்றதிறறுடையோர், கருணை புரியேகன்றூதாரனஹபீப் முஹம்மதைப் போற்றி செய்வோம்.

Accession No       : 41027015

Language              : Tamil

Number of pages :  47

Publishing year     : 1952

Publisher                : ஷாஹுல் ஹமீதிய்யா அச்சியந்திர சாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

Additional information

Categories: , Tags: , Product ID: 23629

Description

சீர்மேவியபதி மதீனந்தனிற் சிறக்கும் புகழ் திருமாதுலர், கார் மேவிய கொடைக்கரத்து மறுகத்தாபருள் பாலர் கருணை நெடும், பார் மேவிய புகழ் அபூஷஹமா கதையைப் பகருவான் பிரதி மதியோ, மேவுலகெல்லாம் படைத்தாள்கிறவேக பெரியவர். நாப்புத் தானே.முத்தாலுலகெல்லாம் படைத்து வைத்த முதலே துவக்க முடிவுமில்லா, வித்தார வேதப் பொருளாகிய மெய்யேயருவுரு மெய்யில்லானே, உய்த்தாய்ந்தறிந்த வரிதயாசனத் துயர்ந்த பெரு வாழ்வேபுயருமறு, கத்தாபருள் பாலர் அபூஷஹமா கதையைப் புகழ்ச் தேத்தக் காப்புத் தானே.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அபூஷஹ்மாமாலை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *